home pageSIKHISM
Andromeda: home page
search SIKHISM
library / Bauji's Lekh /
001-Gurbani Anubhav
204 KB PDF
002-Rosay Gillay 1
165 KB PDF
003-Rosay Gillay 2
204 KB PDF
004-Maya Dhari Aat Anna Bola
148 KB PDF
005-Thir Ghar Bai So
130 KB PDF
006-Raag Naad Dhuni
161 KB PDF
007-Karo Jattan Hoye Meharvana
172 KB PDF
008-Gur Prasad
171 KB PDF
009-Humay 1
169 KB PDF
010-Humay 2
133 KB PDF
011-Aachar
181 KB PDF
012-Dharam Parchar 1
173 KB PDF
013-Dharam Parchar 2
170 KB PDF
014-Dharam Parchar 3
247 KB PDF
015-Dharam Parchar 4
169 KB PDF
016-Dharam Parchar 5
189 KB PDF
017-Dharam Parchar 6
197 KB PDF
018-Dharam Parchar 7
213 KB PDF
019-Dharam Parchar 8
260 KB PDF
020-Guru Satguru 1
167 KB PDF
021-Guru Satguru 2
75 KB PDF
022-Jamm 1
87 KB PDF
023-Jamm 2
141 KB PDF
024-Karamaat
189 KB PDF
025-Hukam 1
137 KB PDF
026-Hukam 2
208 KB PDF
027-Hukam 3
134 KB PDF
028-Hukam 4
162 KB PDF
029-Hukam 5
181 KB PDF
030-Hukam 6
179 KB PDF
031-Hukam 7
141 KB PDF
032-Hukam 8
119 KB PDF
033-Hukam 9
109 KB PDF
034-Aatmik Shakti
130 KB PDF
035-Sokichkar Jitt Mail 1
123 KB PDF
038-Kal Tatti Thanda Har Nao 1
171 KB PDF
039-Kal Tatti Thanda Har Nao 2
128 KB PDF
040-Kal Tatti Thanda Har Nao 3
130 KB PDF
041-Kal Tatti Thanda Har Nao 4
157 KB PDF
042-Kal Tatti Thanda Har Nao 5
127 KB PDF
043-Kal Tatti Thanda Har Nao 6
159 KB PDF
044-Kal Tatti Thanda Har Nao 7
149 KB PDF
045-Kal Tatti Thanda Har Nao 8
131 KB PDF
046-Dharam Ya Mazhab 1
139 KB PDF
047-Dharam Ya Mazhab 2
140 KB PDF
048-Dharam Ya Mazhab 3
162 KB PDF
049-Dharam Ya Mazhab 4
144 KB PDF
050-Dharam Ya Mazhab 5
142 KB PDF
051-Dharam Ya Mazhab 6
149 KB PDF
052-Dharam Ya Mazhab 7
154 KB PDF
053-Dharam Ya Mazhab 8
169 KB PDF
054-Dharam Ya Mazhab 9
125 KB PDF
055-Dharam Ya Mazhab 10
137 KB PDF
056-Dharam Ya Mazhab 11
187 KB PDF
057-Har Naam ka Oala
73 KB PDF
058-Shabad 1
131 KB PDF
059-Shabad 2
136 KB PDF
060-Shabad 3
152 KB PDF
061-Shabad 4
145 KB PDF
062-Shabad 5
166 KB PDF
063-Shabad 6
188 KB PDF
064-Shabad 7
163 KB PDF
065-Shabad 8
203 KB PDF
066-Shabad 9
116 KB PDF
067-Sakat Sion Kar Ulti Rey
132 KB PDF
068-Bharam 1
126 KB PDF
069-Bharam 2
126 KB PDF
070-Bharam 3
133 KB PDF
071-Bharam 4
139 KB PDF
073-Bharam 5
139 KB PDF
074-Bharam 7
143 KB PDF
075-Bharam 8
158 KB PDF
076-Bharam 9
147 KB PDF
077-Bharam 10
133 KB PDF
078-Sangat 1
176 KB PDF
079-Sangat 2
136 KB PDF
080-Sangat 3
137 KB PDF
081-Sangat 4
134 KB PDF
082-Sangat 5
175 KB PDF
083-Sangat 6
142 KB PDF
084-Sangat 7
180 KB PDF
085-Sangat 8
158 KB PDF
086-Sangat 9
133 KB PDF
087-Sangat 10
167 KB PDF
088-Sangat 11
117 KB PDF
089-Sangat 12
121 KB PDF
090-Sangat 13
134 KB PDF
091-Sangat 14
137 KB PDF
092-Dhiyan 1
175 KB PDF
093-Dhiyan 2
156 KB PDF
094-Gurmukh Hoy Ealipto Rahe
192 KB PDF
095-Sewa 1
138 KB PDF
096-Sewa 2
144 KB PDF
097-Sewa 3
141 KB PDF
098-Paap Punn 1
148 KB PDF
099-Paap Punn 2
194 KB PDF
100-Bhujana Sijana Cheenana
205 KB PDF
101-Jeewan Roop Simran Prabh Tera 1
127 KB PDF
102-Jeewan Roop Simran Prabh Tera 2
130 KB PDF
103-Eika Bani Eik Guru
124 KB PDF
104-Paapi Ke Marne Kao
137 KB PDF
105-Bandan Chutan 1
210 KB PDF
106-Bandan Chutan 2
172 KB PDF
107-Mhazbi Twasub 1
169 KB PDF
108-Mhazbi Twasub 2
136 KB PDF
109-Mhazbi Twasub 3
125 KB PDF
110-Simran 1
99 KB PDF
111-Simran 2
44 KB PDF
112-Simran 3
40 KB PDF
113-Simran 4
50 KB PDF
114-Simran 5
42 KB PDF
115-Simran 6
38 KB PDF
116-Simran 7
40 KB PDF
117-Simran 8
42 KB PDF
118-Simran 9
37 KB PDF
119-Simran 10
47 KB PDF
120-Simran 11
47 KB PDF
121-Simran 12
43 KB PDF
122-Simran 13
48 KB PDF
123-Simran 14
49 KB PDF
124-Simran 15
43 KB PDF
125-Simran 16
39 KB PDF
126-Dujha Bhao 1
62 KB PDF
127-Dujha Bhao 2
65 KB PDF
128-Dujha Bhao 3
60 KB PDF
129-Dujha Bhao 4
65 KB PDF
130-Dujha Bhao 5
65 KB PDF
131-Dujha Bhao 6
62 KB PDF
132-Dujha Bhao 7
59 KB PDF